ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Cleaver Brooks ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹក

ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹក ប្រភេទមានត្រយោភ្លើង ដែលផលិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និង សន្សំសំចៃបានច្រើនបំផុត។ ទំហំមានចាប់ពី 50 សេះដល់ 800 សេះ មានសេវាកម្មថែទាំពេញក្នុងពេលអាយុកាលប្រើរ ឧបករណ៍គ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់អាចរកទិញបាន ការបំពុលបរិដ្ឋានទាប កាត់បន្ថយធ្វើអោយលោកក្តៅ