ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

ໝໍ້ອາຍນ້ຳແບບທໍ່ນ້ຳ

  ອາຍນ້ຳອ້່ມຕົວ
  10,000 to 225,000 lb/hr
  ກ໊າດທຳມະຊາດ, ກ໊າດໂປຣເພນຊີວະພາບ #ນ້ຳມັນເບົາ, #6ນ້ຳມັນໜັກ

  100 ເຖິງ 550 psig ຂອງລະດັບອາຍນ້ຳ
  ໃຊ້ໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 9 ppm Nox

 • Category :