ໂທລະສັບ
Free Support : +663221678

ເຄື່ອງຈັກ ລະບົບ ການດູດຊຶມ

  ການເພີ່ມອັດຕາການປະຢັດພະລັງງານໂດຍນຳຄວາມຮ້ອນ ເຫຼືອຈາກນ້ຳຮ້ອນຄືນມາໃຊ້ໃໝ່

  ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງ Gene-Link COP = 1.49

  ອັດຕາການປະຢັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 41%

  ການເພີ່ມອັດຕາການປະຢັດພະລັງງານໂດຍນຳຄວາມຮ້ອນ ເຫຼືອຈາກນ້ຳຮ້ອນຄືນມາໃຊ້ໃໝ່

  ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງ Gene-Link COP = 1.49

  ອັດຕາການປະຢັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 41%

 • Category :