တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

စြန္႔ပစ္ေရပူဘြိဳင္လာ

  ေရေႏြးေငြ႔ ၁၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀၀ lb/hr အထိခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္

  အပူခ်ိန္ ၉၀၀°F

  ေရေႏြးေငြ႔ဖိအား ၂၃၀၀ psig

  အေငြ႕ျဖတ္သန္းမွဳခံႏိုင္ရည္ ၁၀၀၀၀၀၀ lb/hr

  Steam

 • အမျိုးအစာ :