တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

ေရပူစက္

    ဂက္စ္ႏွင့္လ်ွပ္စစ္ သံုးေရပူစက္ နွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေဟာ္တယ္၊ ေဆးရံု၊ ေဂဟာ၊ တိုက္ခန္း ႏွင္ကြန္ဒို မ်ားတြင္အသံုးျပဳနိုင္သည္။

  • အမျိုးအစာ :