ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

MAXITROL តម្រងហ្គាស(Gas Filter)

តម្រងហ្គាសនិងខ្យល់ជួយការពារទឹកហូរ (ដូចជា ឧបករណ៍បញ្ជា, ក្បាល់រុំម៉ានេបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ពីការប្រឡាក់កខ្វក់ ជាច្រើនផ្សេងៗ