တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

MAXITROL ဂက္စ္စစ္ထုတ္ ကရိယာ

  • အမျိုးအစာ :
  • MAXITROL

ဂက္စ္ႏွင့္္ေလ စစ္ထုတ္ကရိယာသည္ ေရေႏြးေငြ႔စီးဆင္းမွဳထိန္းခ်ဳပ္စနစ္(ဥပမာ- ပံုမွန္စနစ္ဗားခလုတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေအာ္တိုစနစ္ ဗားခလုပ္မ်ား) ကို ညစ္ညမ္းမွဳျဖစ္ေပါ္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးပါသည္။