တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

         Boonyium & Associates Ltd  ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာရံုးခန္းကို Rama IV လမ္းတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ Ekamai  လမ္းသုိ႔ေျပာင္းေရြွ႕ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၇ မွစ၍လက္ရွိကာလထိ Srinakarin လမ္းတြင္ ရံုးခန္းအားဖြင့္လွစ္ထားကာ သံုးစြဲသူမ်ားထံ အေကာင္းဆံုးေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ေပးအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္။ Mr. Boonyium Meesook နွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္အတူ လက္တြဲကာ  စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး အင္ဂ်င္နီယာ နည္းညာမ်ားကို ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Boonyium & Associates Ltd. သည္ မွလူသိမ်ားေသာ USA ,UK, Australia မွ စက္ရံုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါသည္။

Boonyium & Associates Ltd.  သည္အာက္ပါဌာနခြဲမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
၁။ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန
၂။ စက္ပစၥည္းမ်ားျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ တပ္ဆင္ေရးဌာန
၃။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ နည္းပညာေထာက္ပံေရးဌာန
၄။ စြမ္းအင္စနစ္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန
၅။ အပိုပစၥည္းေထာက္ပံေရးဌာန
၆။ ေငြေျကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန

ေဖာ္ျပပါ ဌာနမ်ားအားလံုးသည္ ဟိုတယ္၊ ေဆးရံု၊ ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ပညာေရး၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဳးေရး၊ အထည္ ယွက္လုပ္ငန္း၊ အထည္ေဆးဆိုးလုပ္ငန္း၊ သိုးေမြးထိုး ဇာထိုး လုပ္ငန္း၊ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာလုပ္ငန္း၊ ရာဘာေစးလုပ္ငန္း၊ စကၠဴလုပ္ငန္း၊ လက္မွဳေသတၱာလုပ္ငန္း၊ ပလက္စတစ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံဓာတုပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေခ်ာဆီလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ မတူညီေသာ သံုးစြဲသူ ၅၀၀ ကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Srinakarin လမ္းရွိရံုးခန္းတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳရရွိေစရန္ အေကာင္းမြန္ဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားကို နွစ္ေလးဆယ္တိုင္တိုင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးခဲ့ရသည့္အတြက္ ေက်နပ္ဂုဏ္ယူမိပါသည္ ေနာက္ထပ္လဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးႏိုင္ရန္ အျမဲမျပတ္ျကိုးစားသြားပါမည္ဟု ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

ထုတ်ကုန်များ BOONYIUM AND ASSOCIATES CO., LTD.