တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

Kawasaki ဘိြဳင္လာ KF စီးရီး

  • အမျိုးအစာ :
  • KAWASAKI

Packge Burnerသည္အရည္ေသြးျမင့္မားကာ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည္။

ဒီဇယ္၊ ေရနံဆီ၊ ဂက္စ္၊ LPF ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖင့္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

Packge Burner High Quality imported fron Finland, can be used with Diesel, Oil, Gas, LPG and Natural gas