ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Kawasaki ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក (KF series)

ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទប្រើរត្រយោហូរតែមួយ ប្រភេទម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកត្រយោច្រើន