တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

Kawasaki စုတ္ယူမွဳစနစ္ Kawasaki absorption

  စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာေရပူမ်ားကို အသံုးျပဳကာ စြမ္းအင္ေခ်ြတာႏွဳန္းကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။

  Gene-Link ၏ အျမင့္ဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

  COP=1.49

  ေလာင္စာေခ်ြတာႏွဳန္း ၄၁%

  စြန္႔ထုတ္လို္က္ေသာ ေရပူမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လည္ပတ္မွဳႏွဳန္း

  အပူခ်ိန္ ၆၀% နွင့္ ၆၀% ေအာက္

  ခံရည္ျမင့္မားသည့္အျပင္ စနစ္မ်ားေကာင္းမြန္သည္။

 • အမျိုးအစာ :
 • KAWASAKI