ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Kawasaki ដំណើរការស្រូបយក

ការបន្ថែមលើការសន្សំសំចៃភ្លើងដោយម៉ាស៊ីននាំកម្តៅដែលនៅសល់ពីប្រពន័្ធទឹកក្តៅមកប្រើសារថ្មី ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ Gene-Link COP = 1.49 អត្រាការសន្សំសំចៃប្រេង 41% លំដាប់ការដំណើរការប្រពន័្ធក្នុងការនាំកម្តៅនៅសល់ពីប្រពន័្ធទឹកក្តៅ 60% ឬតិចជាង កម្លាំងរុញនិងប្រពន័្ធធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់