Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Kawasaki Hấp thụ.

Tăng tỷ lệ tiết kiệm năng lượng sử dụng qua nước nóng.
Hiệu quả cấp cao nhất của liên kết gen COP = 1,49
Tỷ lệ tiết kiệm xăng nhiên liệu 41%
Phạm vi hoạt động chỉ bởi lãng phí nước nóng : 60% hoặc ít hơn
Tải một phần cao hiệu suất hệ thống cao hiệu quả