တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

Kawasaki IF: ျကီးမားေသာ တစ္ဆင့္ျဖတ္ ဘိြဳင္လာ Kawasaki IF: Big once through boiler

  • အမျိုးအစာ :
  • KAWASAKI

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားကာ တာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဘြိဳင္လာစြမ္းေဆာင္ရည္ ၉၈% (Gas fired )

PI စနစ္ျဖင့္ ေရေႏြးေငြ႔မ်ား၏ဖိအားကို ထိန္းျငိွေပးသည္။

ေရးေႏြးေငြ႔၏ ေျခာက္ေသြ႔မွဳ ၉၉.၅% ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္ခံသက္တမ္း