ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Kawasaki IF ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោហូរចេញតែមួយ (Once Through Boiler)

មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ការប្រើប្រាស់និងអាយុកាលការក្នុងការប្រើរបានយូរអង្វែង ប្រសិទ្ធភាពរបស់ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹក 98%( Gas ឧស្ម័នឥន្ធនៈ) លំដាប់ការជំរុញចំហាយទឹកមានលំនឹង ដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពី PI មានភាពស្ងួតរបស់ចំហាយទឹក 99.5% អាយុកាលក្នុងការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងជាង 15 ឆ្នាំ