တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

HONEYWELL

က်ြႏု္ပ္တို႔သည္  ထိုင္းနိင္ငံရွိ  Honeywell Thermal Solution family, Maxon, Eclipse and Kromschroder ကုမ္ပဏီတို႔မွ ထိန္းညိွကရိယာမ်ားနွင့္  ေလာင္က်ြမ္းခန္း(combustion) အတြက္လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ ျဖန္႔ခ်ီေရး ကိုယ္စားလွည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။