တယ်လီဖုန်
Free Support : +663221678

cleaver brooks ေရဘိြဳင္လာပိုက္

  ျပည္ဝေရေႏြးေငြ႔

  ၁၀၀၀၀ မွ ၂၂၅၀၀၀ lb/hr

  သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ပရိုပိန္း၊ #၂ေပါ့ပါးေသာဆီ၊ #၆ ေလးလံေသာ ဆီ

  ၁၀၀ မွ ၅၅၀ ထိ ေရေႏြးေငြ႔ PSIG

  ၉ ppm Nox ထိအနဲဆံုးရရွိႏိုင္သည္၊

  Saturated steam
  10,000 to 225,000 lb/hr
  Natural gas, Propane Digester, #2 Light Oil, #6 Heavy Oil
  100 to 550 psig on steam
  Available to less than 9 ppm Nox

  ျပည္ဝေရေႏြးေငြ႔

  ၁၀၀၀၀ မွ ၂၂၅၀၀၀ lb/hr

  သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ပရိုပိန္း၊ #၂ေပါ့ပါးေသာဆီ၊ #၆ ေလးလံေသာ ဆီ

  ၁၀၀ မွ ၅၅၀ ထိ ေရေႏြးေငြ႔ PSIG

  ၉ ppm Nox ထိအနဲဆံုးရရွိႏိုင္သည္၊

  Saturated steam
  10,000 to 225,000 lb/hr
  Natural gas, Propane Digester, #2 Light Oil, #6 Heavy Oil
  100 to 550 psig on steam
  Available to less than 9 ppm Nox

 • အမျိုးအစာ :