တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

cleaver brooks ေရဘိြဳင္လာပိုက္

ျပည္ဝေရေႏြးေငြ႔

၁၀၀၀၀ မွ ၂၂၅၀၀၀ lb/hr

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ပရိုပိန္း၊ #၂ေပါ့ပါးေသာဆီ၊ #၆ ေလးလံေသာ ဆီ

၁၀၀ မွ ၅၅၀ ထိ ေရေႏြးေငြ႔ PSIG

၉ ppm Nox ထိအနဲဆံုးရရွိႏိုင္သည္၊

Saturated steam
10,000 to 225,000 lb/hr
Natural gas, Propane Digester, #2 Light Oil, #6 Heavy Oil
100 to 550 psig on steam
Available to less than 9 ppm Nox