ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Cleaver brooks ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក

ចំហាយទឹកមានលំនឹង
10,000 ដល់ 225,000 lb/hr
ហ្គាសធម្មជាតិហ្គាសប្រូន#2 ប្រេងស្រាល, #6 ប្រេងធ្ងន់
100 ដល់ 550 psig ក្នុងលំដាប់់ចំហាយទឹក
ប្រើរបានទាបជាង 9 ppm Nox