ទូរស័ព្ទ
Free Support : +663221678

Cleaver brooks ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក

  ចំហាយទឹកមានលំនឹង
  10,000 ដល់ 225,000 lb/hr
  ហ្គាសធម្មជាតិហ្គាសប្រូន#2 ប្រេងស្រាល, #6 ប្រេងធ្ងន់
  100 ដល់ 550 psig ក្នុងលំដាប់់ចំហាយទឹក
  ប្រើរបានទាបជាង 9 ppm Nox

  ចំហាយទឹកមានលំនឹង
  10,000 ដល់ 225,000 lb/hr
  ហ្គាសធម្មជាតិហ្គាសប្រូន#2 ប្រេងស្រាល, #6 ប្រេងធ្ងន់
  100 ដល់ 550 psig ក្នុងលំដាប់់ចំហាយទឹក
  ប្រើរបានទាបជាង 9 ppm Nox

  ចំហាយទឹកមានលំនឹង
  10,000 ដល់ 225,000 lb/hr
  ហ្គាសធម្មជាតិហ្គាសប្រូន#2 ប្រេងស្រាល, #6 ប្រេងធ្ងន់
  100 ដល់ 550 psig ក្នុងលំដាប់់ចំហាយទឹក
  ប្រើរបានទាបជាង 9 ppm Nox

 • Category :