တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

အျပည့္အ၀ ဘိြဳင္လာ ေပ်ာ္၀င္ခန္း Cleaver Brooks: Complete boiler room solutions

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားကာ Firetube Boiler မွ USA တြင္ထုတ္လုပ္သည္။

၅၀ မွ ၈၀၀ HP ထိေရေႏြးေငြမ်ား  ပို႔ေဆာင္ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။

တသက္တာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခြင့္ ဝရမ္ပါရွိသည္။

အပိုပစၥည္းမ်ားလဲ လြယ္ကူစြာရရွိနိုင္သည္။