ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Boiler ອຸດສາຫະກໍາ

  ເຄື່ອງກຳເນີດອາຍນ້ຳຊະນິດທໍ່ໄຟ ຜະລິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະສິດທິພາບສູງປະຢັດທີສຸດ

  ມີຂະໜາດແຕ່ 50 ແຮງມ້າ ເຖິງ 800 ແຮງມ້າ

  ມີບໍລິການສ້ອມແປງຕະຫຼອດອາຍຸການນຳໃຊ້

  ອຸປະກອນທຸກຕົວມີອະໄຫຼ່ພ້ອມຈຳໜ່າຍ

  ມົນລະພິດຕ່ຳ ລົດສະພາວະໂລກຮ້ອນ

  ເຄື່ອງກຳເນີດອາຍນ້ຳຊະນິດທໍ່ໄຟ ຜະລິດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະສິດທິພາບສູງປະຢັດທີສຸດ

  ມີຂະໜາດແຕ່ 50 ແຮງມ້າ ເຖິງ 800 ແຮງມ້າ

  ມີບໍລິການສ້ອມແປງຕະຫຼອດອາຍຸການນຳໃຊ້

  ອຸປະກອນທຸກຕົວມີອະໄຫຼ່ພ້ອມຈຳໜ່າຍ

  ມົນລະພິດຕ່ຳ ລົດສະພາວະໂລກຮ້ອນ

 • Category :