တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

Honeywell KROM SCHRODER အီလက္ထေရာနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းယူနစ္

    ေလာင္က်ြမ္းမွဳထိန္းခ်ဳပ္ယူနစ္ ႏွင့္ ေအာ္တိုစနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳထိန္းခ်ဳပ္ယူနစ္၊ တဆက္ထဲတြဲထားျခင္း သို႕ ၁၉” စက္အထိုင္၊ ဂက္စ္ ေလာင္းက်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း လည္ပတ္မွဳစနစ္၊ အိုင္ယြန္ သိုု႔မဟုတ္ UV ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္၊ မန္နယူရယ္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္တို စနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳႏွင့္ အမွားျပေပးေသာ မ်က္ႏွာျပင္၊ သီျခား ေဆာ့ဝဲမ်ား အသံုးျပဳေပးထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳျကားခံစနစ္။

    ေလာင္က်ြမ္းမွဳထိန္းခ်ဳပ္ယူနစ္ ႏွင့္ ေအာ္တိုစနစ္ ေလာင္က်ြမ္းမွဳထိန္းခ်ဳပ္ယူနစ္၊ တဆက္ထဲတြဲထားျခင္း သို႕ ၁၉” စက္အထိုင္၊ ဂက္စ္ ေလာင္းက်ြမ္းမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း လည္ပတ္မွဳစနစ္၊ အိုင္ယြန္ သိုု႔မဟုတ္ UV ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစနစ္၊ မန္နယူရယ္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္တို စနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳႏွင့္ အမွားျပေပးေသာ မ်က္ႏွာျပင္၊ သီျခား ေဆာ့ဝဲမ်ား အသံုးျပဳေပးထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳျကားခံစနစ္။

  • အမျိုးအစာ :