ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Honeywell KROM SCHRODER ក្បាល់រុំម៉ានេបញ្ជាបាញ់ភ្លើងស្តង់ដារ

ក្បាល់រុំម៉ានេបញ្ជាបាញ់ភ្លើងនិងឡចំហាយដោយស្វ័យប្រវត្តិទំហំ19 អ៊ិន្ឈ៍ប្រើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យចង្ក្រានហ្គាសមិនថាប្រើរបន្តជារឿយៗឬមិនបន្តដោយការត្រួតពិនិត្យថាមពលអ៊ីយ៉ូដ (ionisation) ឬការពារ UV បង្ហាញរបៀប ធម្មតា / ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ស្ថានភាពធ្វើការ កំហុស វាក៏អាចត្រូវបានប្រែប្រួលតាមរបៀបប្រតិបត្តិការផ្សេងๆ ទៀត តាមរយៈការទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើលើអេក្រង់ (optical interface) ឬកម្មវិធី សោវ វើរ ដាច់ដោយឡែក