တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

OILON ,ေရနံ၊ ဂက္စ္ ႏွင့္ ေလာင္စာစီ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး ေလာင္စက္။

  • အမျိုးအစာ :
  • OILON

Packge Burnerသည္အရည္ေသြးျမင့္မားကာ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည္။

ဒီဇယ္၊ ေရနံဆီ၊ ဂက္စ္၊ LPF ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖင့္လဲ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။