တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

Low-Nox

  • အမျိုးအစာ :
  • Maxon

MAXON သည္ ၁၉၁၅ခုနွစ္ကထဲက US ရိွ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး ေလာင္က်ြမ္းစက္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း ေစ်းကြက္ကိုဦးေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ MAXON မွေလာင္က်ြမ္းစက္ တခုျခင္းဆီကို အပူျဖစ္ေပါ္ရာတြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္း၊ တာရွည္ခိုင္ခံျခင္း၊ စြမ္းအင္သံုးစြဲမွဳေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မွဳ မရွိျခင္း စသည္စြမ္းရည္မ်ားကို တစ္ခ်က္ျခင္းစီ အေသးစိတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစရန္ အထူးဂရုျပဳထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဂက္စ္သံုးေလာင္က်ြမ္းစက္၊ ေလာင္စာဆီသံုး ေလာင္က်ြမ္းစက္၊ ေနာ့စ္(nox)နဲပါးေသာ ေလာင္က်ြမ္းစက္ စသည့္ အမိ်ဳးစားစံုလင္ေသာ ေလာင္က်ြမ္းစက္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားလိုအပ္ခ်က္အတိုင္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအျပင္ ရိွဳ႕ျမွိဳက္ခန္း စနစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္မ်ား( အဖြင့္အပိတ္ဗားခလုတ္မ်ား၊ စီးဆင္းမွဳထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္သံုးေသာ ဗားခလုတ္မ်ား၊ ေလမွဳတ္စက္မ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳစနစ္တြင္ သံုးေသာ အဆင့္မ်ား၊ ပိုက္လံုးမ်ား၊ ေလာင္စာဆီရထား နွင့္ T စကစ္( skid) )မ်ားကို အရည္ေသြးျမွင့္မားစြာထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။