တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

Honeywell KROM SCHRODER ဗားခလုတ္ႏွင့္လိပ္ျပာပံုဗားခလုတ္

ေအာ္တိုဖြင့္ပိတ္စနစ္ ပိုက္မ်ားအတြက္ ဂက္စ္ ဆိုလိုႏိြဳက္ ဗားခလုတ္မ်ားနွင့္ ႏွင့္ ေမာ္တာ ဗားခလုတ္မ်ုား၊ တစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆင့္

•ေနရာစားသက္သာေသာ ဖိအားထိန္းညိွေပးသည္ ဆိုလိုႏြိဳက္ဗားခလုတ္မ်ား

• ဂက္စ္ေလာင္က်ြမ္းမွဳထိန္းညိွရန္အတြက္ လိပ္ျပာပံုဗားခလုတ္

•အတြင္းပို္င္းဖိအား လံုျခံဳေရးဗားခလုတ္မ်ား အတြက္ ဖိအားစစ္ေဆးေရးစနစ္မ်ား