ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Honeywell KROM SCHRODER សន្ទះបិទបើក

ហ្គាសសូលីននិងវ៉ាល់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការបើក- បិទបំពង់ស្វ័យប្រវត្តិ របៀបមួយឬពីរជំហាន

•ក្បាល់រុំម៉ានេបញ្ជាសម្ពាធដែលមានសន្ទះបេតុងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចជួយរក្សាទុកចន្លោះនិងបញ្ចូលមុខងារពីរជាមួយគ្នា
•សន្ទះបិទបើកដែលមានចរន្តការហូររបស់ហ្គាស
•ក្បាល់រុំម៉ានេបញ្ជាតាមការតម្រូវ ដើម្បីពិនិត្យមើលដង់ស៊ីតេខាងក្នុងនៃសន្ទះសុវត្ថិភាព