တယ်လီဖုန်
Free Support : +6623221678

TANDEX ဘိြဳင္လာႏွင့္ အေအးခံတာဝါမ်ားအတြက္ ေခ်ာ္ခဲျခင္းႏွင့္ သံေခ်းစားျခင္းမွ ကာကြယ္ရႏ္ လိုအပ္ေသာေရကိုျပဳျပင္ရာတြင္သံုးေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား

  • အမျိုးအစာ :
  • TANDEX

TANDEX- ဘိြဳင္လာႏွင့္ အေအးခံတာဝါမ်ားအတြက္ ေခ်ာ္ခဲျခင္းႏွင့္ သံေခ်းစားျခင္းမွ ကာကြယ္ရႏ္ လိုအပ္ေသာေရကိုျပဳျပင္ရာတြင္သံုးေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား

ေရာင္းခ်ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လဲ ေရ၏ အရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးေပးျခင္း ၊ စစ္ေဆးမွဳရလဒ္မ်ားကို တင္ျပကာ လိုအပ္မွဳမ်ားကို အျကံဥာဏ္ေပးျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အေတြ႕ျကံုရင့္  က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။