ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

TANDEX គីមីម៉ាស៊ីនផ្លាស់ផ្តូលទឹកក្នុង BOILER និង COOLING TOWER

    TANDEX គីមីម៉ាស៊ីនផ្លាស់ផ្តូលទឹកក្នុង BOILER និង COOLING TOWER សម្រាប់ការពារបញ្ហាកាកសំណល់និងច្រេះ

    សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ជាមួយការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកដោយមានការណែនាំនិងរបាយការណ៍ភ្លាមៗ សេវាកម្មក្រោយពេលលក់ជាមួយការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកដោយមាន ការណែនាំនិងរបាយការណ៍ភ្លាមៗ។ ដោយបុគ្គលិក ដោយមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍