ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក

ម៉ាស៊ីនចំហាយ
10,000 ដល់ 500,000 ប៉ោនក្នុងមួយម៉ោង
សីតុណ្ហភាពបានទៅដល់ 900 អង្សាហ្វារិនហៃ
ចំហាយសម្ពាធខ្ពស់ដល់2,300 psig
លំហូរនៃហ្គាសខ្ពស់ដល់1,000,000 ប៉ោនក្នុងមួយម៉ោង