ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

ម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកប្រភេទត្រយោទឹក

  ម៉ាស៊ីនចំហាយ
  10,000 ដល់ 500,000 ប៉ោនក្នុងមួយម៉ោង
  សីតុណ្ហភាពបានទៅដល់ 900 អង្សាហ្វារិនហៃ
  ចំហាយសម្ពាធខ្ពស់ដល់2,300 psig
  លំហូរនៃហ្គាសខ្ពស់ដល់1,000,000 ប៉ោនក្នុងមួយម៉ោង

  ម៉ាស៊ីនចំហាយ
  10,000 ដល់ 500,000 ប៉ោនក្នុងមួយម៉ោង
  សីតុណ្ហភាពបានទៅដល់ 900 អង្សាហ្វារិនហៃ
  ចំហាយសម្ពាធខ្ពស់ដល់2,300 psig
  លំហូរនៃហ្គាសខ្ពស់ដល់1,000,000 ប៉ោនក្នុងមួយម៉ោង

 • Category :